Vyšetřování trestné činnosti

Nezávislé vyšetřování společnosti IN IN s.r.o., je zaměřeno na vyšetřování veškerých pro společnost nebezpečných činů, jejichž znaky jsou uvedeny v zákoně č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Výčet trestných činů dále uvedených je pouze příkladný, a to dle četnosti prováděných šetření.

Trestné činy hospodářské

 • Neoprávněné podnikání
 • Poškozování spotřebitele
 • Porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou
 • Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění
 • Porušení povinnosti v insolvenčním řízení
 • Porušování závazných pravidel hospodářského styku
 • Zneužívání informací v obchodním styku
 • Pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě
 • Poškozování finančních zájmů Evropských společenství
 • Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby
 • Nekalá soutěž

Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele

 • Zneužívání pravomoci veřejného činitele
 • Přijímání úplatku
 • Zločinné spolčení
 • Zasahování do nezávislosti soudu
 • Maření výkonu úředního rozhodnutí
 • Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice

Trestné činy obecně nebezpečné

 • Obecné ohrožení
 • Nedovolené ozbrojování
 • Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů

Trestné činy hrubě narušující občanské soužití

 • Kuplířství
 • Šíření pornografie

Trestné činy proti rodině a mládeži

 • Zanedbání povinné výživy
 • Týrání svěřené osoby
 • Únos
 • Obchodování s dětmi
 • Ohrožování výchovy mládeže

Trestné činy proti životu a zdraví

 • Vražda
 • Ublížení na zdraví (úmysl / nedbalost)

Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti

 • Omezování osobní svobody
 • Obchodování s lidmi
 • Loupež
 • Vydírání
 • Porušování domovní svobody
 • Znásilnění
 • Pohlavní zneužívání

Trestné činy proti majetku

 • Krádež
 • Zpronevěra
 • Neoprávněné užívání cizí věci
 • Podvod (pojistný, úvěrový)
 • Podílnictví
 • Legalizace výnosů z trestné činnosti
 • Lichva
 • Porušování povinnosti při správě cizího majetku
 • Poškozování věřitele
 • Pletichy v insolvenčním řízení
 • Poškozování cizí věci
hotline
 
ININ - nezávislé vyšetřování
 
 • IN IN s.r.o.
 • Palác YMCA
 • Na Poříčí 12
 • 110 00 Praha 1
 • tel.: +420 224 872 400, +420 224 872 402
 • fax: +420 224 872 401
 • e-mail: info@inin.cz